نظر سنجی

تکمیل فرم نظر سنجیلطفا کیفیت خدماتی که دریافت می کنید را رتبه بندی کنید.

بسیار ضعیف تا حدودی نارضایت بخش متوسط تا حدودی نارضایت بخش بسیار رضایت بخش عالی

لطفا اگر تجربه تازه ای از خدمات داشته اید ذکر کنید


فرایند حل مشکل من ..... بود.

بسیار ضعیف تا حدودی نارضایت بخش متوسط تا حدودی نارضایت بخش بسیار رضایت بخش عالی

نماینده خدمات مشتری بسیار خوش برخورد بود

بشدت مخالفم تا حدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم بشدت موافقم

کدامیک از ویژگی های زیر در نماینده خدمات مشتری برجسته بود؟

بردباری اشتیاق دقت صمیمیت پاسخگویی غیره

کدامیک از ویژگی های نماینده خدمات مشتری را دوست نداشتید؟

کم طاقتی عدم اشتیاق بی دقتی صمیمی نبودن عدم پاسخگویی غیره

نماینده خدمات مشتری درخواست من را سریعا پاسخ داد

بشدت مخالفم تا حدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم بشدت موافقم

چه چیزی تجربه شما با نماینده خدمات مشتری را بهتر بیان می کند؟

من را منتظر می گذاشت مجبور شد چندین بار توضیح دهد نمیدانست چطور مشکل را مدیریت کند مجبور شد از کارمندان دیگر بپرسد واضح صحبت نمی کرد غیره

نماینده خدمات مشتری دانش بالایی داشت

بشدت مخالفم تا حدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم بشدت موافقم

زمان انتظار برای حل مشکلم رضایت بخش بود.

بشدت مخالفم تا حدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم بشدت موافقم

تماس تلفنی من سریعا به فرد پاسخگو منتقل شد

بشدت مخالفم تا حدودی مخالفم نظری ندارم تا حدودی موافقم بشدت موافقم